Caroline Stenqvist

Vad är Individuell psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal med en utbildad leg. psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från ett par samtal à 45 minuter/tillfälle till 1–2 samtal/vecka i flera år.

Du kommer först att få träffa mig för tre undersökande samtal. 

Där efter bestämmer vi ett kontrakt för hur psykoterapin kommer att läggas upp. Allt för att du skall få den bästa möjliga hjälp.

Psykoterapi är ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din nyfikenhet och beredskap att utforska dig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.
I psykoterapin försöker vi tillsammans förstå de dilemman som du brottas med.

Du erbjuds tillsammans med mig som legitimerad psykoterapeut att undersöka och förstå inre sammanhang ex. hur dina symtom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i ditt liv.
• Att kunna sätta ord på tankar och känslor i olika situationer i vardagen.
• Att kunna se saker från flera, andra perspektiv (då tid och nu tid) då du fastnat i ditt sätt att reagera känslomässigt, tänka och handla i olika situationer.
• Att hitta andra sätt/strategier för att få kontakt med dina känslor, hitta andra sätt att lösa dina svårigheter och konflikter inom dig själv och i relation till andra

Psykoterapi 

Psykodynamisk psykoterapi lägger tonvikten vid dina nuvarande relationer idag och dina relationserfarenheter, och tillsammans i samtalet hitta ett mer funktionellt sätt att lösa relationsproblemen på.

Psykodynamisk psykoterapi ser ofta symtom som ett symboliskt uttryck för en inre känslomässig konflikt som behöver bearbetas och finna sin lösning. 

I psykodynamisk individualterapi träffar du mig som legitimerad psykoterapeut för samtal en gång i vecka eller efter uppgjort kontrakt. 

I samtalsrummet har du möjligheter till att öppet tala om din situation, dina relationer och ditt liv i övrigt. 

I samtalsrummet ges du möjligheten under trygga och givna ramar bearbeta och förändra din nuvarande livssituation i perspektiv av dina tidigare bakgrundserfarenheter. Där med kan du öka möjligheterna till att bli medveten om dina känslor och hur dina känslor, föreställningar, behov och motiv påverkar dig och dina problem i ditt nuvarande liv. 

Syftet med en psykoterapi är att erbjuda ett möte genomsyrat av dialog, vilket ger en upplevelse av mening.

Meningsfullhet betyder att man får kontakt med sidor av sig själv som man inte tänkt på men som, när det sker, leder till en upplevelse av äkthet och frihet. Man känner mening och helhet. Det handlar inte om att nödvändigtvis bli lycklig och obekymrad, utan snarare om att uppleva sammanhang, och kompetens.

Som legitimerad psykoterapeuten har jag tystnadsplikt.

Inför första samtalet 

Första steget till att våga ta kontakt med en psykoterapeut brukar variera beroende av många skäl. Du kanske funderar över exempelvis:

 • Rädslan för att ta kontakt med en professionell.
 • Oron för att våga berätta vad som bekymrar dig. 
 • Tankar över om dina bekymmer är tillräckliga för att gå och prata med en psykoterapeut?
 • Hur skall du våga tala med en professionell, främmande person.
 • Kan jag lita på, vara trygg med en professionell? 

Inför ett psykoterapeutiskt samtal finns också förhoppningar och förväntan om att bli av med problemen.

Oavsett om dina problem är stora eller små, så är dina dilemman ett problem i vardagen för dig. 

Inför första mötet kan det kännas mycket nervöst då du inte vet vad som kommer att hända under samtalet. Du vet bara att du behöver hjälp av en professionell. 

Att börja våga berätta om sina problem för en professionell kan vara svårt till en början av olika skäl:

 • Att våga tala om de man anser sig vara svårt.
 • Att våga visa upp sig, framför allt sina ”dåliga” sidor.
 • Att våga be om hjälp. 
 • Rädslan för vad kommer psykoterapeuten att tänka om det jag berättar.
 • Vad tycker psykoterapeuten om mig?
 • Hur skall jag lita på att det jag berättar inte förs vidare.

Mitt förhållningssätt är att berätta om mina tankar och intryck av dig och undran om det stämmer utifrån dina upplevelser och reaktioner.